top of page
The Light Observer #6 The Play Issue

The Light Observer yra nepriklausomas žurnalas, leidžiamas Prancūzijoje ir Italijoje, nagrinėjantis šviesos temą mene, moksle, fotografijoje, kine, madoje, filosofijoje, architektūroje...

The Light Observer #6 The Play Issue

24,00 €Price
 • Pagrindiniai straipsniai:

  Interviu su Melburne gyvenančiu olandų menininku Jordy van den Nieuwendijk, tyrinėjančiu kasdienius daiktus, žaidžiančiu su forma ir spalva. Jo kūryba balansuoja ant abstraktaus ir figūratyvaus meno ribos. Pokalbis su juo apie jo meilę piešimui, kuris jį sugrąžina į vaikystės dienas.

  Interviu su Stella Starr apie jos tėvą, eksperimentinio kino pradininką Jeffą Keeną. Nuostabus visų sričių meistras, eksperimentavęs su piešimu, tapyba ir animacija, naujai apibrėžęs multimedijos meną Didžiojoje Britanijoje.

  Fotografijų serija ir interviu su Pietų Afrikos menininku Nico Krijno. Kalbėjomės apie skaitmeninius koliažus, daugiaprasmę tikrovę ir žaidimą su jo Epson skeneriu paskutinėje darbų serijoje.

  Interviu su pripažinta konceptualaus kino kūrėja Laida Lertxundi, pasakojančia apie savo, kaip menininkės, istoriją, ryškią Los Andželo šviesą, patirtį kine, mokymą ir santykį su tam tikra vieta.

  Jaya Pelupessy fotografijų serija „Suplokštintas vaizdas”. Serija, kurioje nagrinėjamas vaizdo atkūrimo procesas, manipuliacijos technikos ir daugkartinės ekspozicijos, kuriant savitus „šviesos koliažus”.

  Franciso Alÿso „Espejos” vaizdo įrašas, kuriame rodomi berniukai Meksikoje, žaidžiantys su sudaužytais veidrodžiais ir šviesa. Šiame vaizdo įraše užfiksuota vaikų žaidimų esmė, jų choreografijos grožis, vaikų išradingumas ir žaidimas, kurio metu galima atsiriboti nuo visuomenės ir tam tikros vietos – žaidimo laikui.

  Filme "Falls, Pratfalls and Sleights of Hand" Bruce'as Naumanas grįžta prie ankstesnių savo videofilmų temos: žmogaus kūno tyrinėjimo, o kartu ir kūno bei kalbos, kontrolės ir stebėjimo santykio. Kūnas kaip skulptūrinis elementas, taip pat performanso personažas, įgaunantis klounados bruožų. Savo meninėje praktikoje Naumanas žaidžia su kalbos prigimtimi, taip pat kvestionuoja žmogaus elgesį ir kūną

  Mintys: 

  Esė apie anglų tapytojo Sargy Manno praktiką ir kūrybą. Visą gyvenimą jis žavėjosi regimojo suvokimo prigimtimi ir troško kurti paveikslus, kuriais galėtų perteikti savo pasaulio patirtį. Laikraščio The Guardian apibūdinamas kaip „aklasis dailininkas iš Peckhamo”, būdamas 36 metų, jis susirgo katarakta ir galiausiai prarado regėjimą, tačiau niekada nenustojo tapyti.

  Interviu su skaitmeninio ir interaktyvaus meno kūrėju Scottu Snibbe. Pamąstymai apie mokslą ir meną, daiktų išradimą ir psichologinę patirtį. Bendradarbiavo su muzikantais ir filmų kūrėjais, tarp jų - Björk, Philipu Glassu ir Jamesu Cameronu, taip pat sukūrė keletą bestseleriais tapusių meno programėlių, įskaitant pirmąjį pasaulyje Björk „programėlių albumą”: Biophilia.

  Tokio Matsubara fotografijų serija ir esė apie jo seriją "A Canvas of Sand". Mintys apie menininko subjektyvumą, tapybos ir fotografijos sąsajas bei poetinį paplūdimio šviesos rašymą. Sarah Nasla ir Margot Rouas tekstas.

  Kolaboracijos:

  Vokiečių menininkės Franziskos Goes tapybos darbų serija. Cituojant menininkę: G. Goes: „Mano procesas yra ir apskaičiuotas, ir labai atviras. Jis apima įvairius tapybos aspektus, kad būtų galima leisti įvairiausioms paviršiaus ir faktūros savybėms sąveikauti tarpusavyje. Paveiksle jos susiduria, eina lygiagrečiai arba glaudžiasi viena prie kitos”. Ace'o Ehrlicho esė nušviečia jos praktiką.

  Žvilgsnis į studijos „Studio AOAO” požiūrį į dizaino ir apšvietimo sprendimus bei tai, kaip jie sukuria emocinį ryšį tarp objekto ir naudotojo. Mintys apie intymumo patirtį ir metafizinį ryšį tarp asmeninės sąveikos ir prasmingo pasakojimo.

  __________

  Lead articles:

  Interview with Jordy van den Nieuwendijk, Dutch artist living in Melbourne exploring everyday objects, playing with shape and colour. His body of work walks the line between abstract and figurative art. We spoke with him about his love of drawing, which brings him back to the days of his childhoo.

  Interview with Stella Starr about her father, pioneer of experimental cinema, Jeff Keen. A magnificient jack-of-all-trades, experimenting with drawing, painting and animation, redefining multimedia art in Britain.

  Photographic series and interview with South African artist Nico Krijno. We discussed digital collages, multi-sensuous reality and playing with his Epson scanner on his last series.

  Interview with acclaimed conceptual film maker Laida Lertxundi, telling her story as an artist, the bright light of Los Angeles, the experience of time in cinema, teaching and how to relate to a place.

  Photographic series by Jaya Pelupessy entitled Flatten Image. A series studying the reproduction process of an image, manipulation techniques and multiple exposures, creating singular “light collages”.

  Francis Alÿs’s Espejos video, showing boys in Mexico playing with broken mirrors and light. This particular video captures the essence of children’s games, the beauty of their choreography, the children's inventiveness and the game’s ability to extract oneself from society and a given place - for the duration of the game.

  In Falls, Pratfalls and Sleights of Hand (Clean Version), Bruce Nauman returns to the theme of his earlier videos: the exploration of the human body, and beyond that the relationship between body and language, control and surveillance. The body as a sculptural element, as well as the performance character, which takes on clownish features. In his artistic practice, Nauman plays with the nature of language, as well as questioning human behaviour and body.

  Thoughts:

  Essay on the practice and body of work of English painter Sargy Mann. Throughout his life, he had a fascination with the nature of visual perception and a desire to make paintings that could communicate his experience of the world. Described by The Guardian as “the blind painter of Peckham”, he was diagnosed with cataracts at the age of 36 and eventually lost his sight, but never stopped painting.

  Interview with digital and interactive artist Scott Snibbe. Reflexions around science and art, inventing things and psychological experiences. He collaborated with musicians and filmmakers including Björk, Philip Glass and James Cameron as well as produced several bestselling art apps, including the world’s first “app album” by Björk: Biophilia.

  Photographic series by Tokio Matsubara and essay on his series “A Canvas of Sand”. Thoughts on the subjectivity of the artist, the links between painting and photography and the poetic writing of the light on the beach. Text by Sarah Nasla & Margot Rouas.

  Collaborations:

  Series of paintings by German artist Franziska Goes. Quoting the artist: “My process is both calculated and extremely open. It encompasses various facets of the painterly in order to let a wide range of surface and textural qualities interact with one another. In the picture they collide, run in parallel or nestle against each other”. An essay by Ace Ehrlich sheds light on her practice.

  A glimpse into Studio AOAO’s approach to design and lighting solutions and how they create emotional connection between the object and the user. Thoughts on the experience of intimacy and the metaphysical bond between personal interaction and meaningful narrative.

bottom of page