top of page
Herdes #14

Herdes yra tarptautiniu mastu pripažintas ir etalonu tapęs kelionių ir mados leidinys. Novatoriškas, kas pusmetį leidžiamas kelionių ir mados leidinys, jungiantis ir įkvepiantis pasaulinę kūrybingų žmonių bendruomenę, aistringai besidominčią pasaulio pažinimu. 

Herdes #14

30,00 €Price
 • „Islandija – žavinga Šiaurės šalių salų valstybė, garsėjanti įspūdingais kraštovaizdžiais – geizeriais, kriokliais, ledynais ir ugnikalniais, taip pat stipriu ryšiu su vikingų paveldu.

  14–ajame numeryje švenčiame naują keliavimo būdą ir žvilgsnį į madą po pandemijos. Terminas slow (lėtas), reiškiantis lėtą keliavimą ir lėtą madą, iš naujo apibrėžia abi pramonės šakas, o HERDES nori būti šios filosofijos ir gyvenimo būdo, kuriame svarbiausia kokybė ir savoir-faire, o ne greitas ir neatsakingas vartotojiškumas, pirmtakas.

  Todėl norime įkūnyti šią filosofiją kartu su lėto skaitymo koncepcija, pagal kurią kiekvienas leidinys kuriamas ir gaminamas savarankiškai, atsižvelgiant į turinį ir paskirtį, tyrinėjant skirtingas popieriaus rūšis, skirtingus tipografijos ir maketavimo būdus, knygos formatą ir išskirtinę apdailą. Taip norime peržengti nusistovėjusius periodinių leidinių kanonus ir paversti savo leidinį kolekcine vertybe, tinkančia reikliausiems knygynams ir kavos staliukams.

  Šis numeris pradeda šią naują koncepciją, kurioje vyrauja lėto keliavimo principas, vieta, kurioje galima ramiai tyrinėti jos regionus, kultūrą ir kalbą. Taip pat pažinti jos tradicijas, gyvenimo būdą, gastronomiją, produktus ir nuostabią aplinką.

  Islandija yra sudėtinga šalis – dėl savo klimato ir geografinės padėties – tačiau neapskaičiuojamo grožio. Dėl to ir papročiai yra gana saviti ir šiek tiek savotiški. Visi žinome, kad islandai yra kilę iš vikingų, stiprių ir atšiaurių, bet labai švarių karių, todėl vanduo yra labai svarbus jų gyvenimo elementas, nes jis yra jų gyvybės šaltinis, jis juos supa arba dėl vulkaninės geografinės padėties jie jį naudoja terminėms vonioms.

  Dėl ekstremalaus klimato jie yra labai šeimyniški žmonės, todėl jų socialinis gyvenimas dažniausiai vyksta namuose, o kai oras neleidžia išeiti į lauką, jie laiką leidžia skaitydami ir užsiimdami menine veikla. Todėl čia galima rasti daug menininkų ir dizainerių talentų.

  Šiame numeryje jums parodysime keletą šių talentų, gražiausius ir natūraliausius šios salos kampelius ir kosmopolitiškiausią jos sostinės pusę.“

  __________

  Herdes is a cutting-edge, biannual travel and fashion publication connecting and inspiring a global community of creative individuals passionate about exploring the world.  Launched in 2016, Herdes has become the go-to source for style-leading trends, providing readers with visually stunning and innovative storytelling through its highly-regarded magazine sold in 19 countries across Europe, America & Asia.

  "Iceland is a captivating Nordic island nation renowned for its dramatic landscapes, including geysers, waterfalls, glaciers, and volcanoes, as well as a strong connection to its Viking heritage.

  With our 14th issue, we celebrate a new way of travelling and looking at fashion in a post-pandemic era. The term slow – referring to slow-travel and slow-fashion – is re-defining both industries and HERDES wants to be a forerunner of this philosophy and lifestyle, in which quality and savoir-faire are given importance, as opposed to fast and irresponsible consumerism.

  For this reason, we want to embody this philosophy together with the slow-reading concept, in which each issue is independently designed and produced according to the content and destination, exploring different types of paper, different typographies and different layouts, with a book format and an exquisite finish. With this we want to go beyond the established canons of periodicals and turn our publication into a collector’s item for the most demanding bookshops and coffee tables.

  The Icelandic Issue kicks off this new concept, where the slow-travel is very present, a place where you can calmly explore its regions, its culture and its language. As well as understanding its traditions, its way of life, its gastronomy, its products and its beautiful environment.

  Iceland is a complex country – because of its climate and geography – but of incalculable beauty. As a result, the customs are quite distinct and somewhat peculiar. We all know that the Icelanders are descended from the Vikings, strong and rigid but very clean warriors, so water is a vital element in their lives, either because it is a source of life, they are surrounded by it or because they use it as thermal baths thanks also to its volcanic geography.

  Due to the extreme climate, they are very homely people, so their social life is usually at home and when the weather does not allow them to go out, they spend their time reading and doing artistic activities. That is why we can find a lot of artistic and design talent.

  In this issue we show you some of these talents, the most natural and beautiful corners of this island and the most cosmopolitan side of its capital."

bottom of page